Autor: Helena

Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie Nr 42/2020-2021 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 3 maja 2021 do dnia 16 maja 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 3 maja 2021r. do dnia 16 maja 2021r.

Załączniki Nr 4-5 do Regulaminu organizacji pracy szkoły od 3.05.-16.05.2021r.


Komunikat

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
informuję, że od wtorku, 04.05.2021r. do piątku 14.05.2021r. następuje zmiana w zakresie ograniczenia funkcjonowania szkoły w zakresie dotyczącym klas I-III. Wszyscy uczniowie z klas I-III rozpoczynają naukę stacjonarną, na terenie szkoły zgodnie z planem lekcji.
Dzieci z oddziału przedszkolnego realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne na terenie placówki, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
Kształceniu na odległość nadal podlegają uczniowie klas IV-VIII.
Kształcenie na odległość w klasach IV-VIII dotyczy również zajęć specjalistycznych (m.in. rewalidacji) oraz nauczania indywidualnego, chyba, że sytuacja dydaktyczno- wychowawcza lub zdrowotna ucznia wymagają wprowadzenia innych rozwiązań. Wówczas rodzic/prawny opiekun dziecka/ucznia zobowiązany jest złożyć Wniosek do dyrektora szkoły dotyczący realizacji zajęć na terenie szkoły. Zajęcia zdalne na terenie szkoły szkoła organizuje na Wniosek rodziców. Wnioski stanowią Załączniki do Regulaminu organizacji pracy szkoły od dnia 03.05.2021r. do 16.05. 2021r. i znajdują się na stronie internetowej szkoły.
Autobusy szkolne kursują zgodnie z rozkładem.
Świetlica szkolna dla dojeżdżających dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów z klas I-III funkcjonuje zgodnie z planem.
Stołówka szkolna funkcjonuje bez zmian.
Konsultacje dla uczniów klas 8 w trybie stacjonarnym są kontynuowane zgodnie z harmonogramem przesłanym przez nauczycieli przedmiotów.
Rodziców uczniów z klas I-III uprasza się o pilne oddanie wypożyczonych komputerów.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 03.05.2021r. będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.
Życzę zdrowia.


Z poważaniem
Dyrektor szkoły Agnieszka BoguckaZarządzenie dyrektora

Zarządzenie Nr 41/2020-2021 z dnia 28.04.2021r. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie

w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa podczas testów diagnozujących wiedzę i umiejętności uczniów klas 8 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19


Na podstawie: art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz. 1166 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie zarządza, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się do stosowania Procedury bezpieczeństwa podczas testów diagnozujących wiedzę i umiejętności uczniów klas 8 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19 stanowiące załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor szkoły
Agnieszka Bogucka

Procedury bezpieczeństwa podczas testów diagnozujących wiedzę i umiejętności uczniów klas 8 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie


Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie Nr 39/2020-2021 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 23 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 26 kwietnia 2021r. do 2 maja 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 26 kwietnia 2021r. do dnia 2 maja 2021r.

Załączniki 1,5-7 do Regulaminu organizacji pracy szkoły od 26.04.-2.05.2021r.


Komunikat

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
informuję, że od poniedziałku, 26.04.2021r. do piątku 30.04.2021r. następuje
zmiana w zakresie ograniczenia funkcjonowania szkoły w zakresie dotyczącym klas I-III. Uczniowie z klas I-III rozpoczynają naukę hybrydową polegającą na naprzemiennym realizowaniu obowiązku szkolnego w trybie stacjonarnym i zdalnym zgodnie z poniższym harmonogramem:
Wprowadza się zasadę podziału zespołów klasowych według układu:
4 zespoły w systemie stacjonarnym ? 4 zespoły w systemie nauczania zdalnego przy układzie zmiany 2 dni/ 2 dni, z wyjątkiem dnia 30.04, w którym wprowadza się układ 5 zespołów klasowych, w tym wszystkich klas pierwszych oraz klas drugich w systemie stacjonarnym.


Konsultacje online dla rodziców

Harmonogram konsultacji on-line z Rodzicami uczniów klas 0 – 3

Harmonogram konsultacji online dla rodziców uczniów klas 4-8 19-23.04.2021r.

Rodziców zainteresowanych konsultacjami prosimy o kontakt z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny Librus celem uzyskania linku do spotkania.


Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie Nr 38/2020-2021 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 19 kwietnia 2021r. do 25 kwietnia 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 19 kwietnia 2021r. do dnia 25 kwietnia 2021r.

załączniki


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sp2sztum/public_html/nowa/wp-includes/functions.php on line 4757