Do najważniejszych wartości w życiu człowieka, które warunkują jego zdolność do pracy i  podejmowania wysiłku  zaliczamy sprawność fizyczną. Dzięki temu, że człowiek podejmuje różnorodną aktywność, usprawnia swój organizm, poprawia stan zdrowia, rozwija sprawność i odporność  Znając różnorodne sposoby podejmowania aktywności fizycznej skutecznie i ciekawie potrafi wykorzystać swój czas wolny, wie jak spędzić czas wolny, wie też jak spędzić go bezpiecznie.

Prowadzenie edukacji prozdrowotnej jest powinnością każdego nauczyciela, jej celem jest rozwijanie u uczniów takich umiejętności życiowych, które pomagają podjęciu właściwego wyboru i sprzyjają prozdrowotnemu stylowi życia. Szczególnie zaś zwraca uwagę na komunikację międzyludzką, bezpieczeństwo i zdrowie. Dobór metod powinien uwzględnić te, które aktywizują ucznia i kierują  go na twórcze myślenie i samodzielne rozwiązywanie problemów.

Opis innowacji

Podstawowym celem innowacji jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku szczególnie nad wodą. Niniejsza innowacja zakłada ,że jej treści będą realizowane na lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych, dla grupy chłopców klasy 7 c i 7d, przewidują zajęcia w terenie, na siłowni, na  wodzie, zawody  i wyjazdy w formie wycieczki, prelekcje.

Smocze łodzie to wspaniała zabawa. To współpraca, zgranie i zaangażowanie całej drużyny, to też walka z przeciwnościami i słabościami, pod prąd, pod wiatr, podobnie jak w życiu? Smocze łodzie to sport, który wymaga żelaznego zdrowia i hartu ducha. Jednocześnie to sport dla wszystkich młodszych i starszych o dowolnym stopniu usportowienia. Pływanie na smoczej łodzi niesie za sobą nie tylko wysiłek związany z tą aktywnością, to też kształtowanie postaw dotyczących zdrowia na co szkoła ma ogromny wpływ. Niezmiernie ważne jest co szkoła oferuje uczniom w zakresie edukacji zdrowotnej. Sądzimy, że podjęte   działania  wzbogacą wiedzę uczniów z dziedziny zdrowia, bezpieczeństwa jak również zachowań proekologicznych.

 Naszym założeniem jest kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych uczniów w zakresie zdrowego stylu życia, troski o własne zdrowie, higienę, bezpieczeństwo oraz aktywny wypoczynek. Poza profilaktyką podejmowanych działań istotnym jest, aby uczniowie posiadali wiedzę oraz umiejętności na temat jak zachować się w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie życia lub zdrowia nad wodą. Ponadto zadaniem naszej innowacji jest promowanie proekologicznych zachowań i budowanie poprawnych nawyków bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych  W realizacji innowacji podjęta zostanie współpraca ze Stowarzyszeniem SZTUMSKIE SMOKI, ratownikiem medycznym, ratownikami WOPR, przedstawicielami straży pożarnej i policją .

 Cele ogólne i szczegółowe  .

Cele ogólne

  1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym umiejętności służących dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
  2. Wyposażenie uczniów w elementarną wiedzę dotyczącą rozwoju fizycznego, motorycznego, kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz zasad higienicznego trybu życia
  3. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów wodnych oraz zwiększenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa spędzania czasu wolnego nad wodą
  4. Integracja zespołu
  5. Udział w programie ?Trzymaj formę? oraz ? Aktywni- Błękitni?

Cele szczegółowe

Uczeń

–  rozumie pojęcie – zdrowie-

– wie jak dbać o swoje zdrowie i samopoczucie

– unika niebezpieczeństw zagrażających jego zdrowiu

– wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w celu propagowania ich w swoim środowisku

– prawidłowo się odżywia

– dba o środowisko

–  zna ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni ramion, barków, mięśni posturalnych i kręgosłupa

– rozumie znaczenie rozgrzewki

– potrafi przeprowadzić rozgrzewkę

– rozumie rolę ruchu w życiu każdego człowieka

– aktywnie odpoczywa i zachęca do tego innych

– współpracuje w grupie

– zna zasady przeprowadzenia pierwszej pomocy

– przestrzega zasady fair- play

– zna zasady bezpiecznej rekreacji nad wodą

– dostrzega piękno przyrody