1. Cele główne:
 • Podniesienie poziomu wiedzy uczniów klas pierwszych na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.
 • Wdrożenie uczniów do stosowania zasad bezpieczeństwa w szkole, w domu, w ruchu drogowym.
 • Kształtowanie właściwych postaw w obliczu różnego zagrożenia w szkole, w domu, w ruchu drogowym.
 • Poprawa jakości pracy szkoły i podniesienie skuteczności kształcenia w zakresie bezpieczeństwa.

2. Cele szczegółowe;

 • Rozbudzenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych osób w różnych miejscach /w szkole, w domu, w ruchu drogowym/.
 • Uwrażliwienie uczniów na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w szkole, w domu, w ruchu drogowym.
 • Uświadomienie uczniom w procesie nauczania i wychowania o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom.
 • Uświadomienie roli ograniczonego zaufania do osób i sytuacji.
 • Uczenie zachowania prawidłowych reakcji w trudnych i nietypowych sytuacjach.
 • Ochrona zdrowia i życia własnego oraz innych osób.
 • Rozwijanie postaw samodzielności i odpowiedzialności.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.

3. Idea innowacji pedagogicznej:

 • Stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia.
 • Przygotowanie uczniów do właściwego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.
 • Kształtowanie u uczniów świadomości oraz postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu oraz innych osób.
 • Wdrożenie umiejętności działania i zachowania się w różnych sytuacjach w szkole, w domu, w ruchu drogowym.
 • Nabycie umiejętności poprawnego wzywania pomocy /policji, straży pożarnej, pogotowia/.
 • Wdrażanie do bezpiecznego zachowania w szkole, w domu, w ruchu drogowym.
 • Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4. Zamierzone efekty innowacji pedagogicznej:

 • Realizacja działań zawartych w priorytetach dydaktycznych i wychowawczych zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.
 • Uczeń zna i stosuje zasady w ruchu drogowym.
 • Uczeń wie do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu własnym i innych osób.
 • Uczeń potrafi odpowiednio zachować się w nietypowych sytuacjach w szkole, w domu, w ruchu drogowym.
 • Uczeń zna zasady i drogę ewakuacji w szkole.
 • Uczeń potrafi ochraniać zdrowie i życie własne oraz innych osób.
 • Uczeń zna podstawy i potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opis zasad innowacji pedagogicznej „Bezpieczni bezpieczniej w szkole, w domu, w ruchu drogowym”
Zakres szeroko pojętego bezpieczeństwa jest aktualny każdego dnia i o każdej godzinie. Rolą dorosłych jest wpojenie podstawowych i znaczących zasad bezpieczeństwa każdemu dziecku. Z takim szerokim zakresem wychodzi szkoła do uczniów rozpoczynających naukę. Opracowana innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie. Czas realizacji przewidywany jest od 1 lutego 2019 roku do 21 czerwca 2019 roku. Zaplanowane działania mają charakter otwarty, mogą być rozszerzane w zależności od potrzeb i prowadzić do poprawy jakości pracy szkoły. Wszelkie zaplanowane zadania i cele zostaną zrealizowane według wyznaczonego harmonogramu. Efektem kończącym innowację będzie mini quiz/ankieta dla uczestników, czyli uczniów klas pierwszych.
Główną ideą innowacji jest dbałość i zapewnienie każdemu dziecku uczącemu się w klasie pierwszej pełnego rozwoju umiejętności społecznych i poczucia wartości. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa należy do głównych priorytetów placówki szkolnej. Zależna jest ona od wielu osób: nauczycieli, rodziców i samych uczniów. Inspiracją do opracowania inspiracji ?Bezpieczni bezpieczniej w szkole, w domu, w ruchu drogowym” jest wieloletnie przekazywanie wiedzy w tym zakresie, systematyczna współpraca z przedstawicielami policji, straży pożarnej, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, a także osobiste doświadczenie i obserwacje. Szkoła, jako placówka w której uczniowie spędzają wiele czasu powinna wskazywać najbezpieczniejsze rozwiązania. Wielką rolę odgrywa tu nauczyciel mogący pokierować rozwojem ucznia, zaspokoić jego ciekawość, aktywność, chęć zdobywania wiedzy, a jednocześnie uczyć go jak chronić zdrowie i życie własne i innych osób, jak reagować w sytuacjach trudnych, jak pomagać.
Przygotowując innowację zaplanowałam czynny udział uczniów tak, aby sami mogli bezpośrednio doświadczać, pytać, oglądać, dotykać, przewidywać. Bardzo ważne jest wpojenie uczniom i uwrażliwienie ich na różnorodne zagrożenia. Uświadomienie, że każdy z nich może być świadkiem wypadku i to od niego zależeć może czyjeś zdrowie, a nawet życie. Uważam, iż działania zawarte w innowacji rozbudzą w uczniach odpowiedzialność za siebie i innych. Opisane i zrealizowane cele wpłyną na podniesienie jakości pracy szkoły, a także wzmocnią umiejętności i wiadomości oraz świadomość uczniów w zakresie bezpieczeństwa.
Zastosowane metody: słowne /pogadanki, bajki, opowiadania, instrukcje/, percepcyjne /obserwacje, pokaz, instrukcje, podanie wzoru postępowania/, czynne /spacery i wycieczki, gry dydaktyczne, burza mózgów, samodzielne doświadczanie, powtarzanie wiedzy z danego zakresu/.

Spotkanie z ratownikiem wodnym

Bezpiecznie w ruchu drogowym – poznajemy znaki drogowe

ABC pierwszej pomocy przedmedycznej

Bezpieczne zabawy na boisku szkolnym

Więcej zdjęć

Wizyta pierwszaków w Powiatowej Komendzie Policji

więcej zdjęć

Spotkanie ze strażakami – pierwsza pomoc przedmedyczna

więcej zdjęć

Dobrze Cię widzieć

więcej zdjęć

Bezpieczne ferie zimowe – spotkanie z policjantami

więcej zdjęć

Bezpieczne zabawy zimowe ze śniegiem.

więcej zdjęć