Kategoria: Aktualności

Zebrania i konsultacje

klasy 0-3

klasy 4-8


Dofinansowanie z programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W tym roku na wsparcie z “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 2025” mogły liczyć dzieci z naszego oddziału przedszkolnego. Do ich księgozbioru trafiły nowości wydawnicze zakupione na kwotę 1500 zł.

Rozstrzygnięcie Międzygminnych Konkursów Plastyczno- Literackich

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o wynikach Międzygminnego Konkursu
Plastyczno- Literackiego Norwid w rysunkach ukazany dla klas VI- VIII szkół
podstawowych oraz Międzygminnego Konkursu Plastyczno- Literackiego Mural. C.K.
Norwid dla klas VII- VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Celem
konkursów była popularyzacja życia i twórczości C. K. Norwida oraz wartości symbolicznych
i estetycznych w niej zawartych. Konkursy zamykają obchody przypadającego na ten rok
Roku Norwidowskiego. Serdecznie gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom
konkursu za zaangażowanie, pasję i serce włożone w plastyczne interpretacje oryginalnej
twórczości Norwida. Nauczycielom i opiekunom gratulujemy zdolnej młodzieży, dziękujemy
za pomoc w przygotowaniu swoich podopiecznych i udział w konkursie.

(więcej…)
Read More

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY ?101 pomysłów na ozdobę wielkanocną?

1.Cele konkursu:

 • podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych,
 • rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci,
 • pobudzanie aktywności twórczej,
 • popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

2.Uczestnicy konkursu:

Konkurs realizowany będzie w następujących kategoriach wiekowych:

– przedszkole  (5, 6-latki)

– klasy I-III

W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii.

3. Forma  – technika dowolna

 • dopuszczalne są prace płaskie i przestrzenne , wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej, z wyłączeniem materiałów sypkich (kasza, ryż, piasek itp.)
 • ü  jeden uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę
  (nie można zgłaszać prac zbiorowych)
 • dane uczestnika muszą być zawarte w karcie zgłoszeniowej, Załącznik nr 1
 • ozdoba wielkanocna zgłoszona do konkursu przechodzi na własność organizatora

            Podczas oceny prac brane będą  pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, wykorzystana technika, estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu plastycznego  w danej grupie wiekowej, indywidualna interpretacja tematu. Ocena jury jest ostateczna.

4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

Prace należy dostarczyć najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2022 r.  pocztą lub osobiście do sekretariatu szkoły.

Adres organizatora

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,

ul. Reja 15, 82-400 Sztum,                       

z dopiskiem Prace konkursowe ?101 pomysłów na ozdobę wielkanocną?

 Organizator nie zwraca prac konkursowych autorom  i jednocześnie zastrzega sobie możliwość  ich opublikowania na szkolnej stronie internetowej, profilu ?Dwójka – w przerwie?. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

5. Ogłoszenie wyników  i rozstrzygniecie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 IV 2022 r.

Szkoły i przedszkola  otrzymają informacje o wynikach konkursu na podany adres e-mail placówki wskazany w karcie zgłoszenia. Wykaz laureatów będzie również umieszczony na stronie szkoły organizatora konkursu  www.sp2.sztum.net.

Nagrody zostaną przekazane do placówek nagrodzonych uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy prac  przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji  w  Internecie i prezentacji na wystawach.
 3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 4. Uczestnicy  będą nagradzani w swojej kategorii wiekowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora  www.sp2.sztum.net oraz został przesłany do szkół  drogą e-mailową.
 7. Nagrody, które nie zostaną odebrane w przeciągu 2 tygodni, przechodzą na własność organizatora.

Rekrutacja 2022-2023

ZARZĄDZENIE NR 55/2021-2022 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SZTUMIE z dnia 14 marca 2022r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie na rok szkolny 2022-2023

ZARZĄDZENIE NR 56/2021-2022 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SZTUMIE z dnia 14 marca 2022r.
w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok 2022/2023 dla klas pierwszych szkół podstawowych oraz ustalenia Komisji Rekrutacyjnej


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sp2sztum/public_html/nowa/wp-includes/functions.php on line 5275