Ceremoniał i symbole Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie

Wstęp

Ceremoniał szkolny określa obowiązujące w szkole normy zachowania się w czasie uroczystości szkolnych, które stanowią o tradycji i powiązane są z nadrzędnym celem kształcącym i wychowawczym szkoły określonym przez Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności,
miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy
jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić
każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania
obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i
obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.”

Ceremoniał jest opisem sposobu przeprowadzania uroczystości z udziałem sztandaru oraz wykorzystania symboliki przyjętej przez szkołę.

Symbolikę szkoły stanowi: sztandar, herb, logo i hymn szkoły.

Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem więzi, która integruje szkołę i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi i zachowania szacunku a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwej postawy i poszanowania. Sztandar pełni funkcję znaku rozpoznawczego, określa przynależność do „jednej rodziny” – „rodziny szkolnej”. Powinien jednoczyć społeczność szkolną wokół wspólnego celu jakim jest umiłowanie Ojczyzny, rzetelna nauka i wzorowe zachowanie. Przez szacunek dla sztandaru wyrażany jest szacunek dla działaczy spod znaku Rodła i patrona szkoły Maksymiliana Golisza.

Sztandar szkoły przekazany przez fundatorów w 55 rocznicę utworzenia szkoły odzwierciedla symbole narodowe i nawiązuje do patrona. Awers i rewers sztandaru to barwy narodowe. Na czerwonym tle wyhaftowano godło państwowe – srebrzystego orła. Umieszczono także słowa: u góry Ojczyzna a po bokach Honor i Nauka. Na białym tle pośrodku na czerwonym prostokącie widnieje srebrny znak Rodła otoczony napisem Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie im. Maksymiliana Golisza.

Maksymilian Golisz to zasłużony działacz na Powiślu, który należał do Związku Polaków w Niemczech. W latach trzydziestych był sekretarzem na terenie powiatu malborskiego. Ludzie spod znaku Rodła podtrzymywali tradycję narodową na terenach należących po I wojnie światowej do III Rzeszy. Szczególnie ważne było wtedy nauczanie dzieci w języku polskim. Patron naszej szkoły był współzałożycielem kilku szkół polskich na Powiślu m.in. w Starym Targu, Waplewie, Postolinie, Trzcianie czy Mikołajkach Pomorskich. Za swoją działalność został stracony podczas II wojny światowej.

W obecnych czasach, czasach pokoju i jednoczącej się Europy – patriotyzm, umiłowanie ojczyzny, nabiera innego wymiaru. Przez naukę umacniamy naszą ojczyznę, dostrzegamy wartość naszych korzeni, tradycji ale też stajemy się „obywatelami świata”. Niezwykle ważna jest postawa moralna. Honor to poczucie godności każdego człowieka, poszanowanie innych, prawdomówność, odpowiedzialność. Wartości te powiązane są z programem wychowawczym szkoły, który uwzględnia zapis Ustawy o wspomaganiu przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

1. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
2. Święto szkoły – uroczystości rocznicowe szkoły.
3. Pasowanie i ślubowanie uczniów klas pierwszych.
4. Ceremonia ukończenia szkoły przez uczniów klas szóstych.
5. Uroczystości nawiązujące do ważnych rocznic historycznych: Konstytucja 3 Maja, 11 Listopada – Odzyskanie Niepodległości, 2 Maja – święto flagi
6. Inne uroczystości o charakterze patriotycznym, religijnym na zaproszenie szkół i instytucji.

Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy stanowi 3 uczniów: chorąży – jeden uczeń i dwie uczennice jako asysta. Członków pocztu obowiązuje galowy strój szkolny: chorąży – biała koszula, ciemne spodnie lub garnitur, asysta: białe bluzki i ciemne spódnice.
Insygnia pocztu sztandarowego:

  • biało – czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierzyka, spięte na lewym biodrze,

  • białe rękawiczki

Sztandar przechowywany jest w gablocie obok tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły. Natomiast insygnia pocztu sztandarowego znajdują się są w gabinecie dyrektora szkoły. Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel.

Sposób zachowania pocztu sztandarowego

Postawa

Chwyty sztandaru

„zasadnicza” – „do nogi”

Chorąży trzyma prawą ręką drzewiec sztandaru pionowo przy prawej nodze. Lewa ręka opuszczona.

„na ramię”

Chorąży prawą ręką (pomaga lewą) kładzie drzewiec na ramię i trzyma go pod kątem 45

„prezentuj”

Z postawy zasadniczej chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie zasadniczej.

„salutowanie” sztandarem w miejscu

Wykonuje się z postawy „prezentuj”. Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45. Po „salutowaniu” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

„salutowanie” sztandarem w marszu

Z położenia „na ramię” w taki sam sposób pochyla sztandar jak przy salutowaniu w miejscu.

„spocznij”

Sztandar przy nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie spocznij.

Opis uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego.

1. Wprowadzenie sztandaru.

Komendy

Zachowanie się uczestników uroczystości

Poczet sztandarowy

Proszę o powstanie

Postawa stojąca

Przygotowanie do wejścia – postawa „na ramię”

„baczność” sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”

Wprowadzenie sztandaru i zatrzymanie w ustalonym miejscu – w marszu postawa „na ramię”, postawa „zasadnicza”

„do hymnu”

Postawa „zasadnicza”

Postawa „zasadnicza”, „salutowanie” w miejscu

„po hymnie”

Postawa „spocznij”

Postawa „prezentuj”, postawa „spocznij”

Proszę usiąść

Uczestnicy siadają

Postawa „spocznij”

2. Wyprowadzenie sztandaru.

Komendy

Zachowanie się uczestników uroczystości

Poczet sztandarowy

Proszę o powstanie

Postawa stojąca

Postawa „spocznij”

„baczność” sztandar  wyprowadzić

Postawa „zasadnicza”

Postawa „zasadnicza”, w marszu postawa „na ramię”

„spocznij”

———-

———-

3. Ceremoniał przekazanie sztandaru.

Komendy

Zachowanie się uczestników uroczystości

Poczet sztandarowy

Proszę o powstanie

Postawa stojąca

Postawa „spocznij”

„baczność” Poczet sztandarowy wystąp!

Postawa „zasadnicza” Nowy skład pocztu występuje i zatrzymuje się naprzeciwko sztandaru

Postawa „na ramię w marszu”, postawa „zasadnicza”

Sztandar przekazać!

Uczestnicy postawa „zasadnicza” Dotychczasowy chorąży mówi: Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej Nr2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
Chorąży nowego pocztu odpowiada: Przyjmujemy ten sztandar. Będziemy o niego dbać, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę.

Asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na kolano, całuje róg sztandaru. Następuje przekazanie sztandaru oraz szarfy i rękawiczek. Sztandar w postawie „spocznij”

„baczność” poczet sztandarowy wstąp

Postawa „zasadnicza”

Postawa „na ramię w marszu”, postawa „zasadnicza”

„spocznij”

Uczestnicy siadają

Postawa „spocznij”

4. Ceremoniał ślubowania uczniów klas pierwszych i kończących szkołę.

Komendy

Zachowanie się uczestników uroczystości

Poczet sztandarowy

Proszę o powstanie

Postawa stojąca

Postawa „spocznij”

„baczność” Poczet sztandarowy wystąp!

Postawa „zasadnicza” Nowy skład pocztu występuje i zatrzymuje się naprzeciwko sztandaru

Postawa „na ramię w marszu”, postawa „zasadnicza”

„do ślubowania wystąp”

Uczestnicy postawa „zasadnicza” Wytypowani uczniowie stają po obu stronach sztandaru z wyciągniętymi dwoma palcami prawej ręki.

Postawa „prezentuj”, „salutowanie w miejscu”

„do ślubowania”

Odczytanie tekstu ślubowania. Przyrzeczenie

—————–

„po ślubowaniu”

Postawa „spocznij” Uczniowie wracają na swoje miejsca.

Postawa „spocznij”

„baczność” poczet sztandarowy wstąp

Postawa „zasadnicza”

postawa „na ramię w marszu”, postawa „zasadnicza”

„spocznij”

Uczestnicy siadają

Postawa „spocznij”

Wybór pocztu sztandarowego.

Poczet sztandarowy stanowią 3 osoby wybrane przez radę pedagogiczną spośród uczniów zaproponowanych przez wychowawców klas piątych w porozumieniu z samorządem uczniowskim. Konieczny jest także wybór składu rezerwowego. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamiani są rodzice lub prawni opiekunowie. Kadencja pocztu trwa przez okres jednego roku – od momentu ślubowania w dniu zakończenia roku szkolnego do momentu przekazania następnym uczniom. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej zaszczytna funkcja w szkole. Uczniowie wytypowani do tej funkcji muszą wyróżniać się w nauce i zachowaniu.

Pozostałe symbole: herb, logo, hymn szkoły.

Herb jest znakiem rozpoznawczym szkoły w kształcie tarczy, gdzie na granatowym tle widnieje nazwa szkoły z wyeksponowanym centralnie numerem „2”. Herb powinien być umieszczony na zewnątrz i wewnątrz budynku szkolnego. Opatrzone są nim dokumenty integralnie związane z działalnością szkoły (np. zaproszenia, podziękowania, dyplomy, komunikaty).

Logo to graficzny znak obiektu szkolnego umieszczany na dokumentach wewnątrzszkolnych, zaproszeniach, podziękowaniach itp.

Hymn szkoły śpiewany jest na apelach, uroczystościach szkolnych – rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pasowanie na ucznia, czytelnika, pożegnanie absolwentów.
I.
Piękna szkoła uczniów wzywa,
Wszystko cieszy nas, porywa.
Każdy przyznać dzisiaj musi,
Zdobyć wiedzę szkoła kusi.
Refren:
Ucz nas patrzeć, ucz nas słuchać,
Prawdą żyć, Ojczyznę kochać.
Ceń nasz zapał, niszcz słabości,
Budź uśpione w nas zdolności.
Patron Golisz szlakiem wiedzie,
Dziatwa szkoły nie zawiedzie.
II.
W niej są skarby nieprzebrane,
Cenne, darmo nam dawane.
Skarby, których nikt nie psuje,
Których każdy potrzebuje.

Teksty ślubowania.

1. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej podczas pasowania.

„Ślubuję uroczyście:
Będę starał się być dobrym i uczciwym uczniem.
Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.
Będę szanował swoich nauczycieli, rodziców i kolegów.
Będę kochał swoją Ojczyznę – Polskę.
Będę uczył się tego, co ważne i piękne”.
Ślubuję

2. Ślubowanie uczniów klasy trzeciej na zakończenie I etapu edukacyjnego.

„My, uczniowie trzeciej klasy
Ślubujemy uroczyście,
wkraczając na ścieżki II etapu edukacji,
systematyczną nauką,
wysokim poziomem kultury osobistej,
sławić dobre imię naszej szkoły i jej patrona.
Z zapałem pogłębiać wiedzę,
rozwijać zdolności i zainteresowania.
Kochać nasze miasto, ziemię sztumską i Ojczyznę”.
Ślubujemy!

3. Ślubowanie absolwentów szkoły – uczniów klasy szóstej.

My, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Maksymiliana Golisza w Sztumie
Szanując wartości przekazane nam w szkole,
uroczyście ślubujemy, że będziemy:

  • pielęgnować tradycje narodowe, lokalne i rodzinne

  • rozwijać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz mądrze wykorzystywać je w codziennym życiu

  • bronić z dumą honoru szkoły, pamiętając że jesteśmy jej absolwentami.
    Ślubujemy!

Przebieg uroczystości szkolnych

Część oficjalna:
1. Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego.
2. Powitanie zaproszonych gości i pozostałych uczestników uroczystości.
3. Przemówienia
4. Wręczanie nagród, składanie gratulacji (rodzicom) na zakończenie roku.
5. Ślubowanie kl. I (pasowanie), kl. III (zakończenie I etapu edukacji), kl. VI (pożegnanie absolwentów)
6. Przekazanie sztandaru (zakończenie roku w klasach VI).
7. Hymn szkoły.
8. Wyprowadzenie sztandaru.

Część artystyczna
Zakończenie uroczystości
Życzenia, podziękowanie gościom za przybycie, organizatorom za przygotowanie uroczystości.