1.Cele konkursu:

 • podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych,
 • rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci,
 • pobudzanie aktywności twórczej,
 • popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

2.Uczestnicy konkursu:

Konkurs realizowany będzie w następujących kategoriach wiekowych:

– przedszkole  (5, 6-latki)

– klasy I-III

W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii.

3. Forma  – technika dowolna

 • dopuszczalne są prace płaskie i przestrzenne , wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej, z wyłączeniem materiałów sypkich (kasza, ryż, piasek itp.)
 • ü  jeden uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę
  (nie można zgłaszać prac zbiorowych)
 • dane uczestnika muszą być zawarte w karcie zgłoszeniowej, Załącznik nr 1
 • ozdoba wielkanocna zgłoszona do konkursu przechodzi na własność organizatora

            Podczas oceny prac brane będą  pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, wykorzystana technika, estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu plastycznego  w danej grupie wiekowej, indywidualna interpretacja tematu. Ocena jury jest ostateczna.

4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

Prace należy dostarczyć najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2022 r.  pocztą lub osobiście do sekretariatu szkoły.

Adres organizatora

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,

ul. Reja 15, 82-400 Sztum,                       

z dopiskiem Prace konkursowe ?101 pomysłów na ozdobę wielkanocną?

 Organizator nie zwraca prac konkursowych autorom  i jednocześnie zastrzega sobie możliwość  ich opublikowania na szkolnej stronie internetowej, profilu ?Dwójka – w przerwie?. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

5. Ogłoszenie wyników  i rozstrzygniecie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 IV 2022 r.

Szkoły i przedszkola  otrzymają informacje o wynikach konkursu na podany adres e-mail placówki wskazany w karcie zgłoszenia. Wykaz laureatów będzie również umieszczony na stronie szkoły organizatora konkursu  www.sp2.sztum.net.

Nagrody zostaną przekazane do placówek nagrodzonych uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy prac  przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji  w  Internecie i prezentacji na wystawach.
 3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 4. Uczestnicy  będą nagradzani w swojej kategorii wiekowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora  www.sp2.sztum.net oraz został przesłany do szkół  drogą e-mailową.
 7. Nagrody, które nie zostaną odebrane w przeciągu 2 tygodni, przechodzą na własność organizatora.