Miasto i Gmina Sztum przygotowuje wniosek w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina ? Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? ?Granty PPGR?.

Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wsparcie mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych lub średnich:

  • zamieszkujący miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, dalej PPGR,
  • których członek rodziny (krewny w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • którzy nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W ramach wsparcia można otrzymać do użytku dla dziecka:

  • ??nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
    i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia jest złożenie oświadczenia.

Oświadczenia można pobrać i złożyć w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum (II piętro pokój 46) w terminie do dnia 3 listopada 2021 roku do godz.: 17:00.  

Oświadczenia należy drukować w kolorze.

Na każde dziecko należy złożyć oddzielne oświadczenie.

Zapraszamy po dodatkowe informacje:

  • Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39,  pok. 46,  tel. 55 640 63 27
  • Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr