„Czy potrafisz się dziwić?-  ciekawi świata wiedzą więcej”

realizowanej w kl. II b od 1 lutego 2017 do 1 czerwca 2018r.

 

Dziecko w wieku wczesnoszkolnym jest niezmiernie ciekawe świata, który je otacza. Zastanawia się, poszukuje, stara się zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie, dlatego tak ważny jest wówczas bezpośredni kontakt z naturą oraz rzetelna wiedza przekazana na interesujące go tematy. Tematyka innowacji „Czy potrafisz się dziwić?-  ciekawi świata wiedzą więcej” ma na celu rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka oraz kształtowanie jego pozytywnego stosunku do nauki. Zgodnie z podstawą programową dla pierwszego etapu kształcenia, innowacjadąży do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia świata oraz rozwijania naukowego myślenia. Poruszane w problemowy sposób kolejne zagadnienia innowacji rozwiązywane będą poprzez działania praktyczne z uwzględnieniem indywidualnego tempa rozwoju i możliwości uczenia się. W trakcie realizacji zastosowane zostaną następujące metody:

  • badawcze- eksperyment i doświadczenie, modelowanie, pomiar z obliczeniem,
  • ćwiczeniowe- wykonywanie i analizowanie rysunków, schematów,
  • obserwacyjne- obserwacja okazów naturalnych przyrody ożywionej i nieożywionej, zjawisk fizycznych,
  • słowne- pogadanka, prezentacja zgromadzonego materiału.

 

Innowacja pedagogiczna pt.„Czy potrafisz się dziwić?-  ciekawi świata wiedzą więcej” skierowana jest do uczniów klasy II B Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie. Przewiduje się czas realizacji innowacji od 1 lutego 2017r. do 1 czerwca 2018r. Zadania i cele innowacji realizowane będą zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

 

Źródłem informacji na temat programu innowacyjnego i jego skutków będzie systematyczna obserwacja uczniów, zamieszczanie bieżących informacji w zakładce na stronie internetowej szkoły, rozmowy z uczniami, u których zauważono duże zaangażowanie w realizację innowacji, ankieta skierowana do uczniów, wytwory uczniów. Wyniki ewaluacji innowacji pedagogicznej zostaną opracowane w czerwcu i opublikowane na stronie szkoły oraz omówione i przedstawione w formie prezentacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

Grażyna Michalik

szczegółowy opis innowacji:   Innowacja „Czy potrafisz się dziwić ? – ciekawi świata wiedzą więcej.”