1. Założenia ogólne

Innowacja matematyczna ,,Zabawy z matematyką?  to propozycja cyklu zajęć i działań rozwijających w szerszym stopniu umiejętności i zainteresowania matematyczne u uczniów klas I- III z wykorzystaniem gier logicznych, łamigłówek i zadań matematycznych. Są to zajęcia w dużej mierze bazujące na propozycjach zajęć matematycznych realizowanych przez dr. Mirosława Dąbowskiego,  prekursora nowatorskiej metody uczenia dzieci matematyki. Jest to metoda ukierunkowana na rozwój zdolności matematycznych u dzieci, bazująca na ich wrodzonych predyspozycjach do uczenia się tego przedmiotu.

Innowacja ma na celu utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości u uczniów w myśleniu i działaniu. Realizacja innowacji  ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijać ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej. Matematyczne  rozumowanie to podstawa do odnoszenia sukcesów nie tylko w matematyce.

Zadaniem nauczyciela jest poszukiwanie, tworzenie takich metod kształcenia i wychowania, które w atmosferze radości pozwalają uzyskać dziecku jak najlepsze rezultaty. Innowacja ma udowodnić, że matematyka nie musi być smutna i trudna, a jest to dziedzina, którą można polubić, jest wesoła i łatwa.

Matematyka od wieków nazywana jest ?Królową nauk?. Mimo, iż nie zawsze w pełni integruje się z innymi treściami nauczania, jest jednocześnie dziedziną wiedzy niezbędną i najczęściej wykorzystywaną w codziennym życiu.
Rozwój cywilizacji, odkrycia naukowe, rozwój systemów społecznych powoduje, że wzrasta zainteresowanie matematyką, która bywa niezastąpiona w opisywaniu problemu i dochodzeniu do jego rozwiązania.
Innowacja ,,Zabawy z matematyką? obok przekazania uczestnikom zajęć konkretnej wiedzy i umiejętności, ma na celu aktywizację uczniów oraz pomoc w przełamaniu ich wewnętrznych oporów, a także dostrzeżenie swojej wartości. Umiejętnie podsunięte wskazówki i sposoby analizowania danych mogą stać się dla dziecka doskonałą pomocą w poruszaniu się po współczesnym labiryncie informacji. Wyposażą ucznia w aparat ułatwiający odróżnianie danych istotnych od zbędnych i wspomagający twórcze przetwarzanie i kreowanie rzeczywistości.
      Rolą nauczyciela jest tak poprowadzić dziecko w jego drodze do samodoskonalenia  i samorealizacji, aby proponowane metody były efektywne i motywowały do dalszego wysiłku. Zajęcia będą dostosowane poprzez dobór odpowiednich  metod, zabaw i gier matematycznych, rozwiązywanie łamigłówek logicznych i matematycznych, pamiętając o doborze stosownym do wieku ucznia, posiadanej przez niego wiedzy potrzebnej w rozwiązywaniu problemów matematycznych.

Celem zabaw z matematyką jest kształcenie umysłu, rozwijanie i umacnianie zamiłowania do prawdy, obiektywizmu i dostrzeganie piękna matematyki. Dziecko, które polubi matematykę i jej zasady rozwiązywania problemów będzie lepiej radzić sobie we współczesnym świecie.

    Wdrożenie innowacji z zakresu matematyki ma służyć rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny. Zamierzamy rozwijać zdolności uczniów do skupienia uwagi, koncentracji, wysiłku, woli doprowadzenia do końca podjętego działania. Obliczenia matematyczne rozwijać mają dodatkowo umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania. Poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych uczniowie wdrażają się do logicznego myślenia, wyrabiają umiejętność spostrzegania                   i rozumienia związków między wielkościami, rozbudzają swoje matematyczne zainteresowania. Rozwiązywanie zadań uczy matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii, a także ostrożności przed zbyt pochopnym rozwiązywaniem.

 • Innowacją zostaną objęci uczniowie klas I-III uczestniczący w zajęciach w świetlicy szkolnej.
 • Data rozpoczęcia innowacji: wrzesień 2019 r.
 • Przewidywana data zakończenia innowacji: maj 2020 r.

6. Cel główny innowacji:

Innowacja ,”Zabawy z matematyką” ma na celu rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i matematycznym analizowaniu zjawisk.

7.  Cele szczegółowe innowacji:

 • rozbudzanie zainteresowań matematycznych,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • kształtowanie postaw twórczych,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania czterech podstawowych działań arytmetycznych,
 • kształtowanie wyobraźni geometrycznej,
 • doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się przyrządami matematycznymi,
 • kształtowanie takich cech jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność, inicjatywa, samodzielność,
 • wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacjach trudnych, wymagających wysiłku umysłowego,
 • kształtowanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,
 • wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowanie popełnianych błędów.
 • Zakres treści programowych

Geometria

Treści:
– kreślenie figur geometrycznych z wykorzystaniem cyrkla, ekierki, linijki,
– układanie własnych kompozycji z płaskich figur geometrycznych,
– układanki geometryczne ? tangramy,
– składanki papierowe ? origami,
– rozwiązywanie łamigłówek geometrycznych.

Cele:

Uczeń:

– mierzy i kreśli odcinki,

– oblicza długość łamanej, obwody figur,
– rysuje figury w powiększeniu i w pomniejszeniu,

– rozwiązuje geometryczne zagadki i łamigłówki,

– wykonuje własne kompozycje z figur płaskich oraz kompozycje przestrzenne.
Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń potrafi:

– korzystać z przyrządów matematycznych typu linijka, ekierka, cyrkiel, by kreślić figury o podanych wymiarach, w pomniejszeniu, w powiększeniu,

– konstruować figury na geoplanie,

– tworzyć ornamenty z figur i odcinków,

– wykonuje składanki z papieru,

– rozwiązuje łamigłówki geometryczne.


 Posługiwanie się liczbą
Treści:
–  kształcenie sprawności rachunkowej w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych,
– stosowanie poznanych własności działań arytmetycznych.
Cele:

Uczeń:

– sprawnie wykonuje cztery podstawowe działania matematyczne,
– zna sposoby ułatwiające dodawanie i odejmowanie liczb,
– oblicza stosując porównywanie różnicowe,

– stosuje w obliczeniach poznane własności działań arytmetycznych.

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń potrafi:

– sprawnie wykonywać działania na liczbach,

– wykorzystywać poznane sposoby ułatwiające liczenie oraz własności działań,

– dokonuje operacji mnożenia i dzielenia liczb w zakresie tabliczki mnożenia.


 Zadania tekstowe
Treści:
– rozwiązywanie zadań  niestandardowych,  złożonych ? wymagających  zastosowania dwóch działań,
– układa zadania tekstowe do podanej formuły matematycznej i ilustracji,
– przekształca treść zadania.
Cele:

Uczeń:

– rozwiązuje problemy matematyczne zawarte w zadaniach z treścią,

– rozumie sens zadania tekstowego, symulacyjnego rozwiązania oraz układania zadań z  treścią.

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń potrafi:

– rozwiązywać zadania wielodziałaniowe,

– zapisywać rozwiązania różnymi sposobami,

– układać treść zadań do formuł matematycznych,

– przekształcać treść zadań.


 Zadania logiczne
Treści:
– rozwiązywanie zadań logicznych, łamigłówek, zaszyfrowanych zagadek, liczbowych krzyżówek, itp. rozwijających myślenie logiczne ? analizę, syntezę, porównywanie, klasyfikowanie, wnioskowanie, uogólnianie, szeregowanie, analogię, dedukcję.
Cele:

Uczeń:

– wykorzystuje analizę, syntezę, porównywanie, klasyfikowanie, wnioskowanie, uogólnianie, szeregowanie, analogię, dedukcję do rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek, zaszyfrowanych zagadek, liczbowych krzyżówek, itp.

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń potrafi:

– rozwiązywać zadania logiczne,

– przekształcać sytuacje życiowe w zadania matematyczne,

– rozwiązywać problemy matematyczne zawarte w zadaniach z treścią,

– rozumie sens zadania tekstowego, symulacyjnego rozwiązania,

– układać zadania z treścią.


Wzmacnianie odporności emocjonalnej
Treści:
– gry matematyczne.

Cele:

Uczeń:

– gra w  gry matematyczne,

– współpracuje z rówieśnikami, wymienia się poglądami i pomysłami na rozwiązanie zadań matematycznych.

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń potrafi:

– definiować i analizować problem matematyczny ? stawiać właściwe pytania,
– dostrzegać w zadaniach prawidłowości (porządkować, klasyfikować, uogólniać dane),
– wykorzystywać prawa i zasady matematyczne w dochodzeniu do celu, poszukiwać różnych dróg rozwiązań, wybierać te najbardziej racjonalne,
– twórczo współpracować w zespole, wykorzystywać zbiorowe doświadczenie,
– podejmować kolejny wysiłek, nie zrażając się uprzednim niepowodzeniem,
– podejmować działania służące samodoskonaleniu i rozwijaniu własnych zainteresowań.

   8. Formy realizacji:

  Zajęcia ,,Zabawy z matematyką? będą prowadzone metodami dostosowanymi do realizowanego materiału. Będą miały one charakter zabawowy, sprzyjający budowaniu pozytywnych emocji oraz wzmacnianiu motywacji. Innowacja będzie prowadzona w dużej mierze za pomocą różnorodnych metod aktywizujących uwzględniających zwłaszcza gry matematyczne i zabawy zespołowe.

9.  Ewaluacja

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco. Relacja z przeprowadzonych zajęć zostanie umieszczone w formie fotorelacji za stronie szkoły oraz będzie dostępna na portalu społecznościowym „Dwójka w przerwie”.