Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
informuję, że od poniedziałku, 29.03.2021r. do piątku 9.04.2021r. ponownie ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie dotyczącym oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole, który polega na realizowaniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne).
Kształceniu na odległość nadal podlegają uczniowie klas I-VIII.
Kształcenie na odległość w klasach I-VIII oraz oddziale przedszkolnym dotyczy również zajęć specjalistycznych
(m.in. rewalidacji) oraz nauczania indywidualnego, chyba, że sytuacja dydaktyczno- wychowawcza lub zdrowotna ucznia wymagają wprowadzenia innych rozwiązań. Wówczas rodzic/prawny opiekun dziecka/ucznia zobowiązany jest złożyć Wniosek do dyrektora szkoły dotyczący realizacji zajęć na terenie szkoły.
Funkcjonowanie świetlicy szkolnej uczniów klas I-III oraz sprawowanie opieki nad dziećmi z oddziału przedszkolnego na terenie szkoły dotyczą dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i ze zwalczaniem COVID-19. Opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły szkoła organizuje na Wniosek rodziców. Wniosek stanowi Załącznik do Regulaminu organizacji pracy szkoły od dnia 26 marca 2021r. do 11.04. 2021r. i znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Autobusy szkolne kursują zgodnie z rozkładem.
Dla dzieci/uczniów objętych opieką świetlicową istnieje możliwość korzystania z obiadów.
Konsultacje dla klas 8 w trybie stacjonarnym zostają zawieszone.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 26.03.2021r. będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym
Librus Synergia.

Życzę zdrowia.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Bogucka