Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
informuję, że od wtorku, 04.05.2021r. do piątku 14.05.2021r. następuje zmiana w zakresie ograniczenia funkcjonowania szkoły w zakresie dotyczącym klas I-III. Wszyscy uczniowie z klas I-III rozpoczynają naukę stacjonarną, na terenie szkoły zgodnie z planem lekcji.
Dzieci z oddziału przedszkolnego realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne na terenie placówki, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
Kształceniu na odległość nadal podlegają uczniowie klas IV-VIII.
Kształcenie na odległość w klasach IV-VIII dotyczy również zajęć specjalistycznych (m.in. rewalidacji) oraz nauczania indywidualnego, chyba, że sytuacja dydaktyczno- wychowawcza lub zdrowotna ucznia wymagają wprowadzenia innych rozwiązań. Wówczas rodzic/prawny opiekun dziecka/ucznia zobowiązany jest złożyć Wniosek do dyrektora szkoły dotyczący realizacji zajęć na terenie szkoły. Zajęcia zdalne na terenie szkoły szkoła organizuje na Wniosek rodziców. Wnioski stanowią Załączniki do Regulaminu organizacji pracy szkoły od dnia 03.05.2021r. do 16.05. 2021r. i znajdują się na stronie internetowej szkoły.
Autobusy szkolne kursują zgodnie z rozkładem.
Świetlica szkolna dla dojeżdżających dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów z klas I-III funkcjonuje zgodnie z planem.
Stołówka szkolna funkcjonuje bez zmian.
Konsultacje dla uczniów klas 8 w trybie stacjonarnym są kontynuowane zgodnie z harmonogramem przesłanym przez nauczycieli przedmiotów.
Rodziców uczniów z klas I-III uprasza się o pilne oddanie wypożyczonych komputerów.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 03.05.2021r. będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.
Życzę zdrowia.


Z poważaniem
Dyrektor szkoły Agnieszka Bogucka