Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
informuję, że od poniedziałku, 19.04.2021r. do piątku 23.04.2021r. następuje zmiana w zakresie ograniczenia funkcjonowania szkoły w zakresie dotyczącym oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole.
Dzieci z oddziału przedszkolnego rozpoczynają naukę stacjonarną na terenie placówki, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
Kształceniu na odległość nadal podlegają uczniowie klas I-VIII.
Kształcenie na odległość w klasach I-VIII dotyczy również zajęć specjalistycznych (m.in. rewalidacji) oraz nauczania indywidualnego, chyba, że sytuacja dydaktyczno- wychowawcza lub zdrowotna ucznia wymagają wprowadzenia innych rozwiązań. Wówczas rodzic/prawny opiekun dziecka/ucznia zobowiązany jest złożyć Wniosek do dyrektora szkoły dotyczący realizacji zajęć na terenie szkoły.
Funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów klas I-III oraz sprawowanie opieki nad dziećmi z oddziału przedszkolnego na terenie szkoły dotyczą dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i ze zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci dojeżdżających. Opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły szkoła organizuje na Wniosek rodziców (oprócz dzieci dojeżdżających do oddziału przedszkolnego). Wnioski stanowią Załączniki do Regulaminu organizacji pracy szkoły od dnia 19.04. 2021r. do 25.04. 2021r. i znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Autobusy szkolne kursują zgodnie z rozkładem.
Dla dzieci/uczniów objętych opieką świetlicową istnieje możliwość korzystania z obiadów.
Konsultacje dla klas 8 w trybie stacjonarnym rozpoczynają się od 19.04.2021r. zgodnie z harmonogramem przesłanym przez nauczycieli przedmiotów.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 19.04.2021r. będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.
Życzę zdrowia.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Bogucka