Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez e-dziennik Librus synergia oraz maile, za pomocą których będą otrzymywali wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brali udział w lekcjach prowadzonych on-line. 

Rejestracja w e- dzienniku w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Zajęcia rozpoczynają się od godz.9.00-13.00  i obowiązują wg stałego planu lekcji podanego w dzienniku.  

Prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną  mogą podlegać ocenianiu zgodnie z określonymi przez nauczycieli wymaganiami.

Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19  z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), na indywidualne konto rodzica i ucznia w dzienniku elektronicznym zostaną przekazane poniższe dokumenty:

  1. wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
  2. wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub edukacji wczesnoszkolnej;
  3. plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania w poszczególnych oddziałach.

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa od poniedziałku do czwartku  w godzinach 9.00 – 13.30, w piątek od 9.00- 13.00.

Kontakt z pedagogiem: e-mail: pedagog@sp2sztum.pl, Librus synergia

Informuję, że psycholog  szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach: poniedziałek, wtorek od 9.00- 12.30, środa, czwartek 9.00-11.00

Kontakt z psychologiem:e-mail: psycholog@sp2sztum.pl , Librus synergia

Informuję, że nauczyciele wspomagający są do dyspozycji uczniów i Państwa od poniedziałku do piątku  w godzinach od 9.00-13.00  i służą pomocą dzieciom, którymi opiekowali się wcześniej.

Kontakt z nauczycielami wspomagającymi: Librus synergia

Informuję, że nauczyciele bibliotekarze są do dyspozycji uczniów i Państwa codziennie od poniedziałku do piątku od 9.00- 11.15.

Kontakt z nauczycielami bibliotekarzami: Librus synergia

Informuję, że nauczyciele świetlic są do dyspozycji uczniów i Państwa codziennie od poniedziałku do piątku od 9.00- 14.00

Kontakt z nauczycielami świetlic: Librus synergia

     W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.

Kontakt z informatykiem: e-mail: wiechowski@sp2sztum.pl, bator@sp2sztum.pl , Librus synergia

 W szkole zorganizowano zdalną pomoc szkolnego administratora Librus synergia. W przypadku trudności z obsługą Librus synergia wykorzystywanego  w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.

Kontakt ze szkolnym administratorem Librus synergia: Librus synergia-Agnieszka Zgubińska

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-13:00 (tel. 55 640-63-53). Od godziny 13.00-16.00  tel. 505-097-031.

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym boiska).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp2_sztum@op.pl

Kontakt z dyrektorem szkoły, Agnieszką Bogucką poprzez:  Librus synergia,  sp2_sztum@op.pl     

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik Librus synergia.

 Proszę o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szczególnie proszę o pozostawanie w domu w czasie epidemii  i nie kontaktowanie się z innymi osobami. Wszelkie kontakty ograniczamy do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji

W obecnej sytuacji konieczne jest bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                        Dyrektor szkoły

                                                                                                    Agnieszka Bogucka