Pedagog szkolny

p. A. Lityńska

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

   Poniedziałek:        08.00 – 13.00     

Wtorek:               08.00 – 14.00

Środa:                 10.00 – 13.00

Czwartek:            09.00 – 13.00

Piątek:                 08.00 – 10.00

Psycholog szkolny

p. I. Dąbrowska

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Poniedziałek:       08.00 – 11.30     

Wtorek:                08.00 – 11.30

Środa:                  12:30 – 14.30

Czwartek:            13.30 – 15.30

Piątek:                 ——————

Podstawowe zadania do realizacji przez pedagoga i psychologa:

  • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań z zakresu integracji zespołów klasowych, profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.