Lucyna Bednarska

„Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania?

Janusz Korczak

 1. Rzecznik Praw Ucznia dba o przestrzeganie praw i obowiązków ucznia w szkole.
 • Tryb powoływania szkolnego rzecznika praw ucznia:
 • rada pedagogiczna opiniuje kandydata chcącego pełnić stanowisko Rzecznika
 • kadencja szkolnego rzecznika praw ucznia trwa jeden rok szkolny
 • Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:
 • Przeciwdziałanie łamaniu praw i obowiązków ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości na temat obowiązków  młodzieży i rodzicom
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych
 • Przestrzeganie zasad Statutu Szkoły
 • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.
 • Środki działania Rzecznika:
 • Załatwienie indywidualnych skarg.
 • Sporządzenie raportów dotyczących załatwianych spraw
 • Udzielanie porad dotyczących ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 • Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem ).
 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałającym wielu problemom szkolnym.
 • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
 • Rzecznik może:
 • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
 • Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
 • Organizować konfrontacje wyjaśniające.
 • Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechnienia praw i obowiązków dziecka i ucznia.
 • Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:
 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 • Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
 • Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu. 
 • Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.
 • Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:
 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu. 
 • Podjęcie mediacji ze stronami.
 • Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego. 
 • Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.
 • Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:
 • Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka. 
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i obowiązkach
 • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 • Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Dyrektorem Szkoły oraz 5Radą Pedagogiczną.
 • Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z obostrzeniami w czasie pandemii Covid 19 ? zachowanie dystansu społecznego, noszenie maski bądź przyłbicy oraz respektowanie wszelkich rozporządzeń i zarządzeń Dyrektora Szkoły, przed którym Rzecznik bezpośrednio odpowiada

Lucyna Bednarska