Komunikat

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
informuję, że od poniedziałku, 29.03.2021r. do piątku 9.04.2021r. ponownie ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie dotyczącym oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole, który polega na realizowaniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne).
Kształceniu na odległość nadal podlegają uczniowie klas I-VIII.
Kształcenie na odległość w klasach I-VIII oraz oddziale przedszkolnym dotyczy również zajęć specjalistycznych
(m.in. rewalidacji) oraz nauczania indywidualnego, chyba, że sytuacja dydaktyczno- wychowawcza lub zdrowotna ucznia wymagają wprowadzenia innych rozwiązań. Wówczas rodzic/prawny opiekun dziecka/ucznia zobowiązany jest złożyć Wniosek do dyrektora szkoły dotyczący realizacji zajęć na terenie szkoły.
Funkcjonowanie świetlicy szkolnej uczniów klas I-III oraz sprawowanie opieki nad dziećmi z oddziału przedszkolnego na terenie szkoły dotyczą dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i ze zwalczaniem COVID-19. Opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły szkoła organizuje na Wniosek rodziców. Wniosek stanowi Załącznik do Regulaminu organizacji pracy szkoły od dnia 26 marca 2021r. do 11.04. 2021r. i znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Autobusy szkolne kursują zgodnie z rozkładem.
Dla dzieci/uczniów objętych opieką świetlicową istnieje możliwość korzystania z obiadów.
Konsultacje dla klas 8 w trybie stacjonarnym zostają zawieszone.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 26.03.2021r. będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym
Librus Synergia.

Życzę zdrowia.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Bogucka


komunikat


Konkurs

W związku z zaistniałą sytuacją – pandemia COVID-19 oraz nauki zdalnej podajemy informacje dotyczące konkursu.
XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem ?Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy?.
Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Praca plastyczna wykonana jest przez uczestnika konkursu w formacie A-3, w dowolnej technice, z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenia w czasie transportu. Pracy nie należy oprawiać. Zgłoszenie udziału w konkursie i prace plastyczne należy złożyć w terminie do 31.03.2021 r. wraz z informacją na temat danych osobowych i ich przetwarzania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku /poniżej dołączone są wzory
informacji do kopiowania/.
Prace można dostarczać:

  • do szkoły – przed sekretariatem ustawiony jest karton; zostawić prace opisane z
    dołączonymi zgodami
    lub
  • bezpośrednio dostarczyć do Placówki Terenowej KRUS w Sztumie, ul. Słowackiego 1.

Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 22 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 22 marca 2021r. do 11 kwietnia2021r.


Komunikat

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,

informuję, że od poniedziałku, 22.03.2021r. do piątku 9.04.2021r. ponownie  ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie dotyczącym klas I-III, który  polega na realizowaniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne).

Harmonogram nauczania hybrydowego od 22-26.03.2021r. dla dzieci klas I-III zostaje zawieszony.

Kształceniu na odległość nadal podlegają uczniowie klas IV-VIII.

Kształcenie na odległość w klasach IV-VIII dotyczy również zajęć specjalistycznych (m.in. rewalidacji) oraz nauczania indywidualnego, chyba, że sytuacja dydaktyczno- wychowawcza lub zdrowotna ucznia wymagają wprowadzenia  innych rozwiązań.

Dzieci z oddziału przedszkolnego realizują roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego bez zmian, na terenie szkoły, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

(więcej…)
Read More

Komunikat

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
Informuję, że w drugim tygodniu nauczania hybrydowego, t.j od 22.03. do 26.03.2021r. wprowadza się zasadę podziału zespołów klasowych według układu:
4 zespoły w systemie stacjonarnym ? 4 zespoły w systemie nauczania zdalnego przy układzie zmiany 2 dni/ 2 dni, z wyjątkiem dnia 26.03.2021r., w którym wprowadza się układ zespołów klasowych jak w dniach 22/23.03.2021r.


Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie dyrektora dotyczące wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa podczas Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty

Procedury bezpieczeństwa podczas Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie


Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 15 marca 2021r. w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 15 marca 2021 do dnia 28 marca 2021r.

Harmonogram pracy hybrydowej w klasach I-III od dnia 15.03.2021r. do 26.03.2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 15 marca 2021r. do dnia 28 marca 2021r.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sp2sztum/public_html/nowa/wp-includes/functions.php on line 4755