Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów)

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza, zwana dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Jacek Strąk e-mail: biuro@jacz.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
 5. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.sp2.sztum.net, stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum oraz stronach związanych z realizacją projektów, programów, konkursów, w których uczeń bierze udział,  profilach internetowych zarządzanych przez szkołę takich jak: Facebook – Dwójka – w przerwie oraz  portalu społecznościowym Miasta i Gminy Sztum oraz innych serwisach internetowych, które związane są z realizacją projektów, programów, konkursów, w których uczeń bierze udział takich jak, Facebook, Youtube, inne, w mediach (np. gazetka szkolna, prasa lokalna), biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Sztum, publikacjach w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów.

Dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą na stronie przez 8 lat od daty publikacji, a następnie trwale usuwane.

 1. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 2. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
 3. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu:

1) zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;

2) ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu

i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;

3) wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;

4) ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;

5) zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;

6) zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 1. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.
 2. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a następnie automatycznie kasowane przez system.
 3. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

3) przenoszenia danych,

4) wniesienia skargi,

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie