REGULAMIN  GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO                                               

?Bezpieczna, zdrowa i przyjazna szkoła?

 Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 2   im. Maksymiliana Golisza w Sztumie  zaprasza uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Sztum do  udziału w

 Konkursie Plastycznym ?Bezpieczna, zdrowa i przyjazna szkoła?                                                          

1.Cele konkursu:

 • kształtowanie i promocja nawyków bezpiecznych zachowań wśród dzieci, poszanowania praw jednostki
 • przeciwdziałanie dysfunkcyjnym zachowaniom,
 • tolerancja wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach,  poglądach
 • zachęcenie młodych ludzi do właściwych zachowań w grupie rówieśniczej
 • popularyzacja wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia
 • rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych, wrażliwości estetycznej wśród dzieci,
 • promowanie twórczości dziecięcej,

2.Uczestnicy konkursu:

Konkurs realizowany będzie w następujących kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – klasy I ? III Szkoły Podstawowej
 • II kategoria – klasy IV ? VII Szkoły Podstawowej
 1. Forma:
 • uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną ( plakat)
 • praca może być wykonana techniką dowolną, z wyłączeniem materiałów sypkich (kasza, ryż, piasek itp.)
 • pracę należy wykonać w formacie A3
 • dane uczestnika muszą być zawarte w karcie zgłoszeniowej, Załącznik Nr 1do regulaminu
 1. Kryteria oceny

Organizator powoła jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace na wystawę. Podczas oceny prac brane będą  pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu plastycznego  w danej grupie wiekowej, indywidualna interpretacja tematu. Ocena jury jest ostateczna. 

 1. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

Konkurs trwa od 28.01.2019 r.   do 28.02.2019 r.

Prace należy dostarczyć w terminie do dnia 28.02.2019r., do sekretariatu szkoły organizatora konkursu:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,

 1. Reja 15, 82-400 Sztum,                       

w kopercie zatytułowanej : Prace Konkursowe –  Konkurs Plastyczny

?Bezpieczna, zdrowa i przyjazna szkoła?

 1. Ogłoszenie wyników  i rozstrzygniecie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28.02. 2019 r.

Szkoły otrzymają informacje o wynikach konkursu na podany adres e-mail placówki wskazany  w karcie zgłoszenia oraz będą dostępne na stronie sp2.sztum.net                w zakładce Rok szkolny 2018/2019 ? Konkursy. Wykaz laureatów będzie również opublikowany na stronie internetowej szkoły organizatora konkursu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy prac  przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji        

w  Internecie i prezentacji na wystawach.

 1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczniowie będą nagradzani w swojej kategorii wiekowej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora  sp2.sztum.net oraz  został przesłany do szkół drogą mailową.
 5. Nagrody zostaną wręczone lub dostarczone w przeciągu tygodnia od ogłoszenia wyników.

 

Załącznik Nr 1 ? karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych

Organizator

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie
im. Maksymiliana Golisza

 1. Reja 15

82-400 Sztum

woj. pomorskie

telefon: 55 640-63-53

adres e-mail: sp2_sztum@op.pl

 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela:

Izabela Zaboronek ? tel. 505017114

Danuta Święcicka ? tel. 511709161

Małgorzata Sabisz ? tel. 692732458