Zarządzenie Nr 41/2020-2021 z dnia 28.04.2021r. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie

w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa podczas testów diagnozujących wiedzę i umiejętności uczniów klas 8 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19


Na podstawie: art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz. 1166 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie zarządza, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się do stosowania Procedury bezpieczeństwa podczas testów diagnozujących wiedzę i umiejętności uczniów klas 8 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19 stanowiące załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor szkoły
Agnieszka Bogucka

Procedury bezpieczeństwa podczas testów diagnozujących wiedzę i umiejętności uczniów klas 8 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie