Zarządzenie Nr 6/2020-20201
z dnia 28.09.2020r.
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie

w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie 1art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. ? Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.910) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603) oraz po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w dniach:

§ 2

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do 30 września 2020r. o ustalonych terminach dni wolnych oraz harmonogramach organizacji pracy szkoły w tych dniach zapewniających opiekę nad uczniami, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie
Agnieszka Bogucka

Uzasadnienie
Ustalenie dodatkowych dni wolnych wynika z organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020-2021: terminy egzaminu ósmoklasisty (25-27 maja 2020r.) oraz dni poprzedzające/kolejne dni wolne od pracy ( 9,10 listopada 2020r., 4 czerwca 2020r.).